<strong>Lusitano Stallion</strong>
Lusitano Stallion

Oil on canvas
24" x 16" (60cm X 40cm)


Exhibition Piece

This painting of a Lusitano Stallion, shows the power of this beautifull animal.

<strong>Lusitano Stallion</strong>

Oil on canvas
24" x 16" (60cm X 40cm)


Exhibition Piece

This painting of a Lusitano Stallion, shows the power of this beautifull animal.